(Angol-magyar vitorlás versenyszótár)


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


A


20%-os büntetés szabálya 20% penalty rule
20%-os pontszámbüntetés 20% scoring penalty
akadály obstruction
akadályoz hinder
akadályoz egy hajót interfere with a boat
akadályoz egy másik hajót hinder another boat
alapszabály basic rule
alapvető szabályok fundamental rules
alatt (elhelyekedés) under, below
alatt (időben) during
alkalmazható applicable
alkalom chance, opportunity
alkatrész part
állapot state
állékonyság stability
állít state, to
állítás statement
állítólagos alleged
álló (nem mozog a vízhez képest) stationary
állókötélzet standing rigging
általános visszahívás general recall
amíg while
áramlás current
árapály tide
árboc mast
átfordul a széltengelyen pass head to wind
átigazolás transfer
átigazolási szabályzat transfer regulation
attól kezdve thereafter
azok those
azonnal immediately, promptly
azonos csapás same tack
azonos csapáson on the same tack
azonosítás identification
azonosító jel identification
azontúl thereafter
azt követően later
azután thereafter


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


B


bajnokság championship
bal csapás port tack
bal csapáson lévő hajó port-tack boat
bal oldal (a hajó orra felé nézve) port
ballaszt ballast
ballaszt áthelyezése shifting of ballast
Beaufort-skála Beaufort scale
befejez conclude/complete/finish, to
befejezés finishing
befejezett futam completed race
befutási hely finishing position
beggel back, to
bejelentkezés (biztonsági) check-in
bejövő coming in
beleért including
beleértve included
belső fedés inside overlap
belső hajó inside boat
belül within
benevez enter, to
benevez versenyre enter a race
benyújt (pl. óvást) deliver, to
berekeszt (tárgyalást) adjourn
bérelt hajó chartered boat
besorolás rating
besorolási bizonylat rating certificate
besorolási képlet rating formula
besorolási rendszer rating system
besorolási szabályok rating rules
beszámol vmiről report, to
beteg ill
betervezett scheduled
betilt ban
betűjel letter
bevonja a jelzést remove the signal
bevonja a jelzőlobogót remove the flag
billegtetés rocking
billent (oldalirányban) roll
bíráskodik judge, to
bíráskodik egy versenyen judge a race
bíró judge
bizonyíték evidence
bizonyos sure
biztonság safety
biztonsági követelmények safety requirements
biztos sure
biztos szél alatti pozíció safe leeward position
bölcsen wisely
búvárfelszerelés diving equipment
büntet penalize, to
büntetés penalty
büntetéskorlátozás penalty limitation
büntetést kiszab impose a penalty
büntetetési rendszer penalty system
büntető forduló penalty turn
büntető lobogó penalty flag


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


C


célba ér finish, to
célba érés finish, finishing
célba érési idő finishing time
célba érő hajó finisher
célban elért helyezés finishing position/place
célidő target time
céljel (célvonalnál) finishing mark
célravezető proper
célravezetően properly
célvonal finishing line
célvonal jelei finishing marks
célvonaljelzés finishing line signal
célvonalon elkövetett hiba error made at the finishing line
cirkáló (hajóosztály) cruiser
cirkálóbója windward mark
cirkálószakasz windward leg


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


CS


csak only
csapás tack
csapást váltott taked
csapásváltás (szél felé fordulva) tacking
csapásváltás (halzolással bő szélben) tacking downwind
csapat group, team
csapatverseny team race
csapatverseny szabályai team racing rules
csapatvezető team leader
csekély számú few
cselekedet act
csere replacement, changing
csereversenyző substitute competitor
csoport group


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


D


díj award, prize
diszkvalifikál disqualify, to
diszkvalifikálás disqualification
diszkvalifikált disqualified
dolog thing, matter
dopping doping
doppingellenes szabályzat anti-doping code
doppingellenőrzés doping control
doppingellenőrzési eljárás doping control procedure
dőlés nélkül upright
dönt (bíróság) rule, to
dönt, határoz decide, to
döntés decision
döntetlen tie
döntnök umpire
Döntnök! (kiáltás) Umpire!
döntnöki döntés umpire decision
döntnöki jelzések signals by umpires
döntő final
döntőbíró umpire
döntőbírói motoros hajó umpire boat
döntőbírókkal rendezett verseny umpired race


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


E


edző coach
egész total
egy és háromnegyed one-and-three-quarters
egyenes line
egyéni mentőeszköz personal buoyancy
egyéni úszássegítő eszköz personal flotation device
egyéni visszahívás individual recall
egyenlő (esély) even
egyesület club
egyfordulós büntetés one-turn penalty
egyik sem neither
egykezes verseny single-handed race
egyperces jelzés one-minute signal
egyszer once
éjszakai jelzés night signal
eldöntik a holtversenyt vki javára tie is decided in favour of sy
eleinte initially
elér vmit reach
éles negyedszél close-hauled
éles negyedszél felett vitorlázik sail above close-hauled
éles negyedszeles vitorlázási irány close-hauled course
élesedési jog right to luff
élesít luff, to
élesített luffed
elfogad (büntetést) accept, to
elfogadható reasonable
elfogadja a büntetést accept the penalty
elhagy clear, to
elhagy (pl. jelet) leave, to
elhagy egy jelet leave a mark
elhagyja a célvonalat clear the finishing line
elhagyott (pl. jelet) left
elhalaszt postpone, delay
eljut vhová reach
elkerül avoid
elkerülési művelet avoiding action
elkerülési műveletet végez take avoiding action
elkerülhetetlen unavoidable
elkerüli az érintkezést (másik hajóval) avoid contact
ellenében against
ellentétes csapás opposite tack
ellentétes csapáson on the opposite tack
elmegy a jel mellett pass the mark
elmond say, to
elmozdít shift/move, to
elmozdítja a jelet move the mark
elnapol (tárgyalást) adjourn, to
elnevezés (versenyé) title
elnök (bizottságé) chairman
előfordult happened
előidéz cause, to
előidéző causing
előírás(ok) prescription(s)
előírt required, prescribed
előírt oldal specified side
előkészítő jelzés preparatory signal
elöl ahead
előny advantage
előnyadás handicap
előnyadásos rendszer handicap system
előnyszám yardstick number
előnyszámítási rendszer handicap system
előnyszámrendszer yardstick system
előnyt szerez gain an advantage
előtte ahead
előz ovetake, to
előző/előzésben lévő hajó overtaking boat
előzött hajó overtaken boat
elrajtolt started
elrajtolt futam started race
elrajtoltatott started
elrak (a helyére) stow, to
első first
első (vezető) leading
első helyezett hajó first-place boat
eltávolít remove, to
eltávolított removed
eltérő different
eltesz (a helyére) stow, to
elutasít (kérelmet, fellebbezést) dismiss/decline, to
elutasít (kérést) deny, to
elülső forward
elvégez conclude/complete, to
Ember a vízben! (kiáltás) Man overboard! Person overboard!
emberi törzs torsos
emlékszik remember, to
érdekelt fél interested party
eredeti futam original race
eredmény result
érint touch, to
érintés touching
érintette touched
érint egy jelet touch a mark
érintkezés contact
értékel score, to
értékelés score
értékelési rendszer scoring system
értékeli a futamot score the race
értelmezés explanation
értesít notify, to
értesítés message, notification
értesül learn
érvényben lévő szabály rule in effect
érvényes applicable, valid
érvénytelenít abandon/cancel, to
érvénytelenítés abandon, abandonment
érvénytelenítés-jelzés abandonment signal
érvénytelenített abandoned
érvényteleníti a futamot abandon the race
esélykiegyenlítés handicap
esemény incident
eset matter, case
esetek és felszólamlások cases and calls
esetkönyv case book
eszköz means
észrevehető noticeable
ésszerű reasonable, proper
ésszerű menetiránya alá vitorlázik sail below one's proper course
ésszerű menetiránya fölé vitorlázik sail above one's proper course
ésszerű mentirány proper course
ettől kezdve thereafter
ezek these
ezentúl thereafter
ezután thereafter


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


F


fall halyard
feccsel fetch, to
feccseli a jelet (a szél felöli oldalon csapásváltás nélkül veszi a jelet) fetch a mark
fed overlap, to
fedés overlap
fedés megszakadása breaking of overlap
fedésben overlapped
fedésben lévő overlapped
fedési jogok overlap rights
fedett overlapped
fegyelmi eljárás/intézkedés disciplinary action
fekete black
fekete lobogó szabálya black flag rule
fél (óvásban) party
felállít (felborult hajót) right, to
felborul capsize, to
felborult capsized
felborulva capsized
felcsavar wind, to
felé towards
fele vminek half
felelős személy person in charge
felelősség kizárása disclaimer of liability
felelősségbiztosítás liability insurance
felfed discover, to
felfedez discover, to
felfüggeszti a versenyjogosultságot suspend the eligibility
felhúzókötél halyard
feljebb megy (élesít) luff, to
feljebb ment luffed
felkészülési idő time to prepare
fellebbez appeal, to
fellebbezés appeal
fellebbezés joga fellebbezés joga
fellebbezési bizottság appeal's committee
fellebbezési jog megtagadása denial of the right of appeal
fellebbező (fél) appellant
félmagassági szélesség (vitorláé) mid-girth
felmér measure, to
felmérés measurement
felmérési measuring
felmérési bizonylat measurement certificate
felmérési eljárás measurement procedure
felmérési képlet measuring formula
felmérési költségek measurement costs
felmérési óvás measurement protest
felmérési szabály measurement rule
felmérési szervezet measurement authority
felmérő measuring
felmérő (felmérést végző) személy measurer
felmutat show, to
felmutatott shown
félszél beam reach
felszerelés equipment
felszerelés-ellenőrzés equipment inspection
felszólamlás call
felszólamlások könyve call book
felteker wind, to
feltételez allege, to
feltételezés allegation
feltételezett alleged
félúton halfway
felügyelő inspector
felület surface
felületi súrlódás skin friction
fenékvíz bilge water
fennálló büntetés outstanding penalty
fenntart (pl. óvás eredményét) uphold, to
fény light
fényjelzést ad show lights
fényképes bizonyíték photographic evidence
feszítőkötél guy
figyelemfelhívó jelzés attention signal
figyelemre méltó noticeable
figyelmen kívül hagy disregard, to
figyelmeztet warn, to
figyelmeztetetés warning
figyelmeztető jelzés warning signal
fizikai sérülés/rongálódás (tárgyé) physical damage
flottalobogó fleet flag
flottaverseny fleet race
folyamán during
folyamatos akadály continuing obstruction
folyamodik (pl. bírósághoz) resort, to
folyamodik (vmiért) request, to
folytat continue, to
folytatódik continue, to
fordító translator
fordul (csapást vált szél felé fordulva ) tack, to
fordulás (csapásváltás szél felé fordulva) tacking
forduláshoz szükséges hely room to tack
forduló round
formanyomtatvány form
földkerülő verseny round-the-world race
fővitorla mainsail
futam race
futam (párosversenyen) match
futam rajtoltatása starting a race
futambeli pontszám race score
futameredmények race results
futamidő elapsed time
futamok időbeosztása shedule of races
futamot elrajtoltat start a race
futókötélzet running rigging
futtatott negyedszél close reach
futtatott negyedszeles, félszszeles és háromnegyedszeles vitorlázási irányokat magában foglaló vitorlázási irány reach


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


GY


Gyere hallótávolságba! (lobogójelzés) Come to hail!
gyorsabb faster
győz win, to


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


H


ha if
hajó boat
hajó előrésze/orra/eleje bow
hajó fara mögött astern of the boat
hajó hátsó része stern
hajó hosszirányú kiegyenlítettsége trim
hajó hossztengelyére merőlegesen húzott képzeletbeli egyenes line abeam
hajófar stern
hajóhossz hull length
hajók találkozása meeting of boats
hajón on board
hajóosztály class
hajóosztály-szövetség class association
hajóparkoló boat park
hajótest hull
hajótest és természetes helyzetben lévő felszerelése hull and equipment in normal position
hajótest függelékei/nyúlványai hull appendages
hajózási szabályzat rules of the road
hajózható vízterület navigable waters
hajt (hajót) propel, to
haladási irány course
haladéktalanul immediately, promptly
halasztás postponment
halasztó jelzés postponment signal
halasztott postponed
halasztott futam postponed race
hallótávolság hailing distance
halzol gybe, to
halzolás gybe
halzoláshoz szükséges hely room to gybe
halzolt gybed
hang(jelzés) sound
hanggal ködjelzést ad sound a fog signal
hangjelzés sound signal
haránt athwartships
harmadik third
harminc thirty
három three
három (hajó)hossznyi zóna three-length zone
háromnegyedszél broad reach
háromszögletű lobogó triangular flag
használja a jelhelyet take mark-room
határ boundarym limit
határol bound, to
határozat decision
határréteg boundary layer
hátrafelé backward, back, astern
hátszél (vitorlázási irány) run
hátszeles downwind
hátszeles pályaszakasz leeward leg
hátszélvitorla spinnaker
hátszélvitorla-rúd spinnaker pole
hátul astern
hely place, room, space
helybenhagy (pl. döntést, határozatot) endorse, to
helyéről elmozdult out of position
helyéről elmozdult pályajel mark out of position
helyes correct
helyesel endorse, to
helyesen correctly
Helyet a forduláshoz! (kiáltás) Room to tack!
helyet ad give room
helyet változtat move/shift, to
helyettesítés replacement
helyettesítő lobogó substitute flag
helyezésszámon alapuló pontozási rendszer low point system
helyi local
helykérés kiáltással hailing for room
helyre jogosult entitled to room
helyszín (versenyé) venue
helytelen incorrect
helytelen viselkedés/magatartás misconduct
helyzet situation
hiányzó missing
hiányzó jel missing mark
hiányzó pályajel mark missing
hiba1 error, fault
hiba2 (műszaki) breakdown
hibás incorrect
hibát kijavít correct an error
hirdetés advertising
hirdetési szabályzat advertising code
hirdetőtábla notice board
hirtelen abruptly
hirtelen ütés/lökés bounce
hivatalos official
hivatalos hajó official boat
holtsúly dead weight
holtverseny dead heat, tie
holtverseny versenysorozatban series ties
holtversenyben lévő versenyző tied competitor
holtversenyben végez tie, to
holtversenyt eldönt break a tie
holtversenyt felold resolve a tie
horgony anchor
horgonykötél anchor line
horgonyoz anchor, to
horgonyzás anchoring
hossz length
hosszabb longer
hosszabbít (szakaszt, pályát) lengthen, to
hossztengelyre merőlegesen athwartships
hosszú hangjelzés long sound signal
hoz bring, to
hozzáférhető available
hozzájárul allow, to
hozzávetőleg approximately
hulladéklerakás trash disposal
hullám wave
hullámlovaglás surf(ing)
hullámsiklás surf(ing)
húzás trailing


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


I


idején during
idom shape
idő time
időellenőrzési terület timing control area
időelőny time allowance
időjárás weather
időjárás-jelentés weather forecast
időjárás-jelentés hajósoknak shipping forecast
időkorlát time limit
időkorrekciós rendszer time correction system
időkorrekciós tényező time correction factor; TMC
időmérő (legénységi tag) timer
időt kiszámít time, to
igaz true
incidens incident
indok reason
indokolt reasonable
indul a versenyen/futamon sail (in) a race
induló (versenyen) entrant
ír write
irány direction
irányába(n) towards
irányadó szabály governing rule
irányszög (pályaszakaszé) compass bearing
irányt változtat change course
irányváltoztatás changing course
irányváltoztatás balra (pályamódosítás) change to port
irányváltoztatás jobbra (pályamódosítás) change to starboard
írásba foglalt written
iratok papers
írott written
ismét again
ismételten repeatedly
ismétlődő hangjelzés repetitive sounds


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  ZS 


J


jegyzőkönyvez record, to
jel signal, mark
jel helyzete position of the mark
jelenléti jog right to be present
jelent report, to
jelentés report
jelez (jelt ad) signal, to
jelez (helyet) designate
jelhely mark-room
jelhelyet megad give mark-room
jelzés signal
jelzést ad signal, to
jelzi a versenypályát designate the course
jelzőállomás signal station
jelzőlobogó signalling flag
good
jó modor good manners
jobb csapás starboard tack
jobb csapáson lévő hajó starboard-tack boat
jobb oldal (a hajó orra felé nézve) starboard
jog (vmire) right
jog fenntartása maintaining rights, retention of rights
jogos equitable
jogosult entitled
jolle dinghy
jolleverseny dinghy racing
jóváhagy (pl. óvás eredményét) uphold, to
jóváhagyási levél letter of approval
jutalompont-rendszer bonus point system


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


K


Kalóz (hajóosztály) Pirate
kapujel gate mark
karjelzés arm signal
kedvező helyzet/alkalom advantage
kedvezőtlen idő foul weather
kényszerből megtett forced
kényszerít compel/force, to
képtelen unable
képviselő representative
kér ask, request, to
kérdez ask, to
kérelem request
kérés request
keresztez cross, to
keresztezi a célvonalat cross the finishing line
keresztirányú athwartships
kéretlen segítség unsolicited help
kerülendő jel rounding mark
később later
későbbre halaszt postpone/delay, to
két és fél two-and-a-half
két hajóhossznyi two-length
kétfordulós büntetés two-turns penalty
kétszemélyes two-person
kevés few
kevéssé slightly
kezdetben initially
kézi erő manual power
kiabál shout, to
kiabálás shouting
kiáll (versenyből) retire, to
kiált hail, to
kiáltás hail, hailing
kiáltással helyet kér hail for room
kiáltással helyet kér a forduláshoz hail for room to tack
kiejt (futamot) discard/exclude, to
kiejt egy futamot discard a race
kiejti egy futam eredményét/pontszámát exclude a race score
kiemelés (hajóé) hauling out
kiesés elimination
kieséses rendszer elimination system
kieséses verseny elimination contest
kieséses versenysorozat knockout series
kifogásol protest/object, to
kiírt scheduled
kiírt rajt scheduled start
kiírt rajtolási idő scheduled starting time
kiírt futam scheduled race
kijelent state, to
kijelentés statement
kijelentkezés (biztonsági) check-out
kijelölés appointment
kikényszerített forced
kikerül avoid, to
kikötés (vmihez) making fast
kíl keel
kimenő going out
kiment (megment) rescue
kinevezés appointment
kirak (látható jelzést) display, to
kirakás (látható jelzésé) display
kisebb (méretű/jelentőségű) minor
kisegítő személyzet support personel
kíséret support
kísérő motoros support boat
kisorsolás draw
kissé slightly
kiszabott büntetés penalty imposed
kitakar blanket, to
kitámasztó outrigger
kitér keep clear, to
kitér vminek keep clear of sg
kitérés keeping clear
kitérésre kötelezett hajó give-way boat
kitérésre kötelezett vmivel szemben required to keep clear of sg
kiteszt (hirdetőtáblára) post, to
kitesz (látható jelzést) display, to
kitétel (látható jelzésé) display
kitűz (látható jelzést) display, to
kitűzés (látható jelzésé) display
kiürít clear, to
kivétel exception
kívülről jövő outside
kizár disqualify/exclude, to
kizárás exclusion, disqualification
kizárt disqualified, excluded
kódjel(zés) code signal
kódlobogó code flag
komoly serious
kontingens quota
kórház hospital
korlátoz limit/restrict, to
korlátozás limitation, restriction
kormányevezés sculling
kormánnyal evez scull, to
kormányos helmsman, skipper
kormányosértekezlet skipper meeting
ködjelzés fog signal
fog signal loaned boat
kör (pályán megtett) lap
körös-körül around
körülbelül approximately
körülfog surround, to
körülötte around
körülvesz surround, to
körverseny-sorozat (párosverseny) round-robin series
kötélzet rigging
következő next
következő legrosszabb pontszám next-worst score
közben during
közlemény notice
közöl say, to
közvetlenül directly
különböző different, several
különdíj special prize
különféle several
külső outside
külső forrás outside source
külső hajó outside boat
külső segítség outside assistance/help
kvalifikáció qualification


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


L


lassan slowly
lassú slow
látható jelzés visual signal
látszólagos szél apparent wind
lecserélt vitorla replaced sail
legalacsonyabb összpontszám lowest series score
legalacsonyabb pontszám rendszere low point system
low point system crew
legénységgel ellát crew, to
legrosszabb pontszám worst score
lehetőség chance, opportunity
leír (leírást ad) describe, to
lejár (határidő) expire, to
lengő pennant
lereffeli a vitorlát reef the sail
letárgyal hear, to
letelik (határidő) expire, to
levél letter
levezet (vesenyt) conduct, to
lobogó flag
lobogószabály flag rule
lökdösés (a legénység hirtelen előrefutása a hajóban, majd hirtelen megállása) ooching
lúvolási jog right to luff
lúvszár guy


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


M


magában foglal including
Magyar Vitorlásszövetség Hungarian Yachting Association
magyarázat explanation
manőver az ütközés elkerülésére (lásd még VÉSZFORDULÓ) avoiding collision manoeuvre
manőverez manoeuvre, to
másfél one-and-a-half
másik another, other
másik hajót szabálysértésre kényszerít compel another boat to break a rule
második second
másodperc second
megalapozott established
megáll stop, to
megállapít state/find, to
megállapítás statement
megenged allow
megfelelő proper
megfelelően properly
megfellebbez vmit vkinél appeal sg to sy
megfenekletten aground
megfigyelés observating, watching
megfigyelő observer
megfordít (ítéletet) reverse, to
megfordul turn, to
megfordulás turn
meggondol deliberate, to
meggondolás deliberation
meghajtás propulsion
meghajtási eszköz means of propulsion
meghallgatás (óvásnál, orvoslatnál) hearing
meghibásodás breakdown
meghibásodik break down, to
meghívó inviting
meghosszabbítás (pl. rajtvonalé) extension
meghosszabbítja a határidőt extend the time limit
megismétel repeat, to
megítél judge, to
megkerül (valamit) round, to
megkerüli a jelet round the mark
megkísérel attempt, to
megkívánt needed, required
megkövetelt needed, required
megközelít approach, to
megközelítés approach, approaching
megközelített approached
megsiklat (hajót) initiate planing
megszeg breach, to
megszeg egy szabályt break/breach a rule
megszerez acquire, to
megszerzi az útjogot acquire right of way
megtagad deny, to
megtart (pl. tárgyalást) held, to
megtesz (távolságot) make, to
megtilt prohibit, to
megtörtént happened
megtud learn, to
megvalósítás realizing
megváltoztatja a versenypálya irányát change course
megvéd protect, to
mellső forward
méltányos (feltételek) even, equitable
menet round
menetben lévő (hajó) under way
menetirány course
mentés rescuing
mentésben lévő rescuing
mentesít exonerate, to
mentesítés exoneration
mentőfelszerelés life-saving equipment
mentőhajó rescue boat
merevítő betét stiffener
merevítőhöz csatolt hátszélvitorla spinnaker staysail
merevítőhöz csatolt vitorla staysail
mérlegel deliberate, to
mérlegelés deliberation
mert mert
messzebb farther
messzire away
mialatt while
mindegyik each
minden egyes each
mindkettő both
minősít qualify, to
minősítés qualification
minősített qualified
minősítő (verseny) qualifier
mivel because
mozdulatlan (nem mozog a vízhez képest) stationary
mozgás movement
mozgás hátrafelé moving astern
mozgásba hoz (levegőt) fan, to
mozgat (hajót) propel, to
mozgatható ballaszt movable ballast
mozog move, to
mögött behind
mulasztás omission
mulasztást követ el fail, to
mulasztást követett el failed
mutat (helyet) designate, to
mutat show, to
mutatott shown
működő vitorla working sail
műszaki technical


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


N


nagyfokú helytelen magatartás gross misconduct
nagyvitorla mainsail
néhány a few, some
nehézség difficulty
nélkül without
nem érdekelt (fél) disinterested
nem ért célba did not finish
nem képes unable
nem szabályos incorrect
nem tagtestület unaffiliated body
nem teljesít (kötelezettséget) fail, to
nem teljesítette (kötelezettségét) failed
nem tisztességes incorrect, unfair
nem tud vmiről unaware
némi some
nemzeti national
nemzeti előírások national prescriptions
nemzeti lobobó national flag
nemzeti tagszervezet (a Nemzetközi Vitorlásszövetség - ISAF magyar tagszervezete a Magyar Vitorlás Szövetség) national authority
nemzetközi international
nemzetközi bíró international judge; IJ
nemzetközi hajóosztály international class
nemzetközi hajóosztály-szövetség international class association
Nemzetközi szabályzat az ütközések elkerülésére a tengereken International Regulations for Preventing Collisions at Sea; IRPCAS, COLREGs
Nemzetközi tengeri hajózási szabályzat International Regulations for Preventing Collisions at Sea; IRPCAS, COLREGs
Nemzetközi Vitorlásszövetség International Sailing Federation; ISAF
név name
nevezés entry
nevezés versenyre entering a race
nevezési díj entry fee
nevezési feltételek conditions of entry
nevezési lap entry sheet
nevezési űrlap entry form
nevező entrant
nincs tudatában unaware
nyelv language
nyertes winner
nyertes versenyző winning competitor
nyílt open
nyíltan honestly
nyílt tengeri verseny offshore racing
nyilvántartásba vétel registration
nyilvánvalóan conspicuously
nyúlvány appendage


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


O


ok reason
okosan wisely
okoz cause, to
okozó causing
oldal side
oldalirányú billegés rolling
oldalmerevítő shroud
oldaltámasztó rúd whisker pole
olimpiai hajóosztály Olimpic class
óra (időtartam és időpont hours
orrsudár bowsprit
orrvitorla headsail
országjelzés (pl. HUN) national letters
országos national
orvosi vészhelyzet medical emergency
orvoslat redress
orvoslat kérésének a joga right to request redress
orvoslati döntés decision on redress
orvoslati kérelem request for redress
orvoslatot kér request redress
orvoslatot kérő hajó boat requesting redress
orvoslatra jogosult entitled to redress
osztály class
osztály visszahívása class recall
osztályba sorol classify
osztályba sorolt hajó class boat
osztályhajó class boat
osztályjel class emblem/insignia
osztályjelzés (vitorlán) sail emblem
osztálylobogó class flag
osztályoz classify, to
osztályozás classification
osztályozási követelmények classification requirements
osztályszabályok class rules
osztályszövetség class association
osztályverseny class race
óv protest, to
óv egy hajót protest a boat
óv egy hajót egy bizonyos szabály alapján protest a boat under a certain rule
óvás protest
Óvás! (kiáltás) Protest!
óvási bizottság protest committee
óvási határidő protest time limit, time limit for protest
óvási jog right to protest
óvási követelmények protest requirements
óvási űrlap protest form
óvást jelző lobogó protest flag
óvást nyújt be deliver/lodge a protest
óvástárgyalás protest hearing
óvó hajó (amely óvást nyújtott be) protesting boat, protestor
óvott hajó (amely ellen óvást nyújtottak be) protested boat, protestee


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


Ö


őrködés watching
őszintén honestly
összehív call, to
összehív tárgyalást call a hearing
összes total
összpontszám series score


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


P


pálya course
pályajel mark, course mark
pályajelzés course signal
pályarajz course plan
pályarövidítés shortening course
pályarövidítés jelzése shorten course signal
pályaszakasz leg of course
pályaszakasz hossza length of the leg
pályaváltoztatás jelzése course change signal
pályaváltoztatási eljárás procedure for changes of course
pályaverseny course race, round-the-buoys race
pár match
párhuzamos parallel
párosfutam match
párosítási lista pairing list
párosverseny match race
parton ashore
parton lévő jelzés signal (made) ashore
pénzdíj monetary prize
perc minute
perdül gybe, to
perdülés gybe, gybing
perdüléshez szükséges hely room to gybe
perdült gybed
piros lobogós büntetés red-flag penalty
pontszám point, score
pontosan exactly
pontot szerez score points
pontoz score, to
pontozás score, scoring
pontozási büntetés scoring penalty
pontozási rendszer scoring/point system
pontszámot helyesbít adjust scoring
pozíció position
pozitív felhajtóerő positive buoyancy
próbafutam practice race
próbál(kozik) attempt, to
probléma problem
pumpál pump, to
pumpálás pumping


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


R


rádióadás radio transmission
rádiókapcsolat radio communication
rádiókommunikáció radio communication
raj (egy vagy több párosfutam) flight
rajt start
rajt figyelmeztető jelzése warning signal for a start
rajtbüntetés starting penalty
rajteljárás starting procedure
rajtjel (rajtvonalnál) starting mark
rajtjelzés starting signal
rajtjelzés előtti percek rajtjelzés előtti percek
rajtol start, to
rajtolás starting
starting starting error
starting error starting time
rajtoltat start, to
rajtoltatás starting
rajtterület starting area
rajtvonal starting line
rajtvonal bal oldali vége port end
rajtvonal előtti oldal pre-start side
rajtvonal jelei starting marks
rajtvonal jobb oldali vége starboard end
rajtvonal versenypálya felöli oldala course side of the starting line
ranglistapont ranking point
rangsorol rank, to
reagál respond, to
reagálás respond, responding
reagált responded
reffel reef, to
regisztráció registration
regisztrációs szabályzat registration regulations
regisztrál register, to
reklám advertising
advertising advertising code
reménytelen pozíció hopeless position
rendelkezés instructions
rendelkezésre álló available
rendező szervezet organizing authority
Repülő hollandi (hajóosztály) Flying Dutchman
rész part
részletesen előad detail, to
részletez detail, to
részt vesz (tárgyaláson) attend, to
rossz hírnév disrepute
rossz időjárás foul weather
rögzít making fast
rögzített bútor/berendezési tárgy fixture
rögzíti a vitorlanyakat tack down a sail, tack, to
rövid short
rövidít shorten, to
rövidítés (például pl.) abbreviation
rövidítés (pl. pályaszakaszé) shortening
rövidíti a pályát shorten the course
rúd (zászlóé) staff
rudazat spars
ruházat clothing


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


S


sebesség (skaláris mennyiség) speed
sebesség (vektormennyiség) velocity
sérülés (tárgyé) damage
sérülést okoz damage, to
sérült (személy) injured
sérült (tárgy) damaged
siklás planing
soha(sem) never
sok many
sorozat series
sorrend sequence
sorrendbe állít rank, to
sorshúzás draw
sott sheet
spíbum spinnaker pole
spinakker spinnaker
spinakker szél felöli alsó sarka tack
sportesemény event
sportszerű fair
sportszerűség fairness, sportmanship
stabilitás stability
statikus felhajtóerő buoyancy
stratégia strategy
súly weight
súlymérés weighing
súlyos (komoly) serious
súlyt mér weigh, to
súrlódás friction
svert Lásd Uszony


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


SZ


szabály rule
szabály durva megsértése gross breach of a rule
szabálygyűjtemény code
szabálymódosítás change to rules, modification of rules
szabályszerű correct
szabályszerűen correctly
szabályt megszeg breach/break a rule
szabályzat code, regulations
szakaszhossz length of the leg
szám number
számított versenyidő corrected time
számlengő numeral pennant
számos several
szándék intention
szárazruha dry clothing, dry suit
szégyen disrepute
szél wind
szél alatti leeward
szél alatti hajó leeward boat
leeward boat leeward side
szél alatti oldal irányába downwind
szél alatti pályajel leeward mark
szél ellen cirkál beat to windward
szél felé való haladás sebessége speed made to windward, velocity made good; VMG
szél felöli weather, windward
szél felöli hajó windward boat
szél felöli oldal windward side
szél felöli pályajel windward mark
szélerősség wind force
szélerősségi skála Beaufort scale, wind force scale
szélesség width
szélirányban van downwind
széllökés gust
szellőztet wind, to
szélsebesség wind speed
szemben vmivel against
személyi sérülés injury
szerelék fitting
szétvitorlázás sail-off
szponzor sponsor
szüksége van vmire need, to
szükséges needed, required


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


T


tag (csapaté, szervezeté) member
tagegyesület affiliated club
taktika tactic
támogat (álláspontot) endorse, to
támogatás support
támogató sponsor
támogató személyzet support personel
tanács (testület) board
tanácskozó testület board
tanú witness
tanúként igazol witness, to
tanúkihallgatás taking evidence
tanúsít witness, to
tanúskodik give evidence
tanút kihallgat take evidence
tanúvallomás testimony
tanúvallomást tesz give evidence
tárgy thing
tárgyal hear, to
tárgyalás (óvásnál, orvoslatnál) hearing
tárgyalási fél party to the hearing
tárgyalást tart/levezet conduct a hearing
tart (pl. tárgyalást) hold, to
tartalék nap reserve day
tartalék versenyező substitute competitor
tartalmaz include, to
tartózkodik stay, to
tat stern
távol egymástól apart
távol lévő/maradó absent, missing
távolabb farther
távollét absence
távolmaradás absence
távolra away
távolság distance
Te fordulj! (kiáltás) You tack!
technikai technical
téli verseny frostbite race
teljes total
teljes hátszélben vitorlázik sail directly downwind
teljes terjedelmével keresztezi a célvonalat cross the finishing line completely
teljesítés (parancsé, kérésé) compliance
tény fact
tényállás fact
ténymegállapítás finding fact
térkép chart
térköz space
térnyerési sebesség speed made to windward, velocity made good; VMG
tett act
tevékenység action
tiltakozik object/protest, to
tiltott szerek és módszerek banned substances and methods
tiltott tevékenység prohibited action
tisztán clear
tisztán elől clear ahead
tisztán hátul clear astern
tisztán láthatóan conspicuously
tisztességes (egyenlő feltételek) even
tisztségviselő official
titkár secretary
tíz ten
toldalék appendage
továbbjut qualify, to
több several
többször repeatedly
tőkesúly keel
töröl cancel, to
törölték a nevezők közül scratched, to
törött broken
trapéz trapeze
túraverseny cruising competition
túraversenyhajó cruiser-racer


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


U


ugyanaz same
ugyanez same
új időpontra tűz ki (valamilyen eseményt) reschedule, to
újból again
újra nyit (tárgyalást) reopen, to
újraindít restart, to
újrakezd resume, to
újravitorlázik (futamot, versenyt) resail, to
uszony Centreboard, Daggerboard, Fin
útadásra kötelezett hajó give-way boat
utasít instruct, to
utasítás instructions
utasított instructed
útbaigazítás instructions
úthossz length
length course
útjog right of way
útjog megszerzése acquiring right of way
útjoga van have right of way
útjogos have right of way
útjogos hajó right-of-way boat
útjogszabály right-of-way rule
utolsó előtti next-to-last
útszakasz leg


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


Ü


ügy matter
űrlap form
ütközés collision
ütközés elkerülése avoiding collision
üzenet message


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


V


vacsora dinner
vád allegation
vádol allege, to
vagy or
valami something
válasz answer, respond
válaszol answer/respond, to
válaszolt answered, responded
válik vmivé become, to
vállal (büntetést) accept, to
valódi true
valódi szél true wind
valóság fact
váltás changing
váltó vitorla replacing sail
változás change
változtat change, to
változtatás change, changing
vantni shroud
váratlanul abruptly
védőruházat protective clothing
végek megkerülésének szabálya round-the-ends rule
végez a büntetés végrehajtásával complete the penalty
véghatározat (bírói) determination
végigvitorlázza a pályát sail the course
végrehajtás realizing
végrehajtja a büntetést take the penalty
végrehajtó bizottság executive committee
vél allege, to
vélemény opinion
vélt alleged
veret fitting
versenyrendezői hajó race committee boat
verseny contest, competition, race, event
verseny tisztségviselője race official
verseny vezetése conduct of a race
versenyben lévő hajó boat racing
versenybíróság jury
versenydíj race prize
versenyeredmények race results
versenyez compete, to
versenyfutam race
versenyhajó versenyhajó
versenyiroda race office
versenyjegyzőkönyv race report
versenyjelzés race signal
versenyjogosultság eligibility
versenyjogosultság felfüggesztése suspension of eligibility
versenyjogosultsági szabályzat eligibility code/regulations
versenyjolle racing dinghy
versenykiírás notice to race
versenylobogó racing flag
versenypálya race/racing course
versenyre jogosult eligible
versenyrendezőség organizing authority
versenysorozat series racing
versenysorozatbeli pontszám series score
versenystratégia strategy in racing
versenyszervezés race organization
versenyt levezet conduct a race
versenytaktika tactic in racing
versenytárs contestant
versenyterület racing area
versenyutasítás sailing instructions
versenyútvonal course
versenyvezetőség race committee
versenyvezetőségi feladat race committee function
versenyvezetőségi hajó race committee boat
versenyvezetőségi jelzőhajó race committee signal boat
versenyzés competition, racing
versenyző contestant, competitor
versenyző hajó competing boat
versenyző hajóosztályok classes to race
versenyzőcsere substitution of competitors
versenyzőknek szóló hirdetmények notices to competitors
veszély danger
veszélyben lévő személy person in danger
vészforduló emergency turn
vészhelyzet emergency
vesztes looser
vesztes versenyző vesztes versenyző
vét a sportszerűség ellen commit a breach of sportmanship
vezet (eseményt) conduct, to
vezetés (eseményé) conduct
vezető (vmi élén, elején) leading
viharjelzés (Bo10-Bo12) storm warning
viharjelzés (viharosszél-jelzés: Bo7-Bo9) gale warning
viharos idő foul weather
visszahív recall, to
visszahívás recall
visszahívó jelzés recall signal
visszahívott hajóosztály új rajtja new start for the recalled class
visszalép (versenyből) retire/withdraw to
visszanyeri a kormányképességét regain control
visszatér return, to
visszatér a rajtterületre return to the starting area
visszatérés return
visszatérési idő a rajtvonal előtti oldalra pre-start enty time
visszautasít decline, to
visszavonja az óvást withdraw the protest
visszavonul withdraw, to
vitorla canvas, sail
vitorla alsó éle foot
vitorla behúzása sheeting (in) a sail
vitorla csúcsa head
vitorla első alsó sarka tack
vitorla első éle luff
vitorla hátsó alsó sarka clew
vitorla hátsó éle leech
vitorlabehúzó kötél sheet
vitorlacsere sail change
vitorlacsúcs head of sail
vitorlák azonosító jelei identification on sails
vitorlák beállítása trim of sails
vitorlák cseréje changing sails
vitorlanyak tack
vitorlarúddal ellátott orrvitorla boomed headsail
vitorlásversenyek sorozata regatta
vitorlaszám sail number
vitorlát állít control a sail
vitorlát beállít trim a sail
vitorlát lecserél replace a sail
vitorlát leenged/bevon lower a sail
vitorlázás versenyszabályai racing rules of sailing
vitorlázási irány(ok) point(s) of sailing
vitorlázik sail, to
vitorlázó sailor
vitorlázók osztályozási szabályzata sailor classification code
vitorlázott sailed
víz water
víz alatti underwater
víz alatti légzőkészülék underwater breathing apparatus
víz feletti above-the-water
vízbeesés/-ugrás duck
vízből mentés man overboard recovery
vizes wet
vizessruha wetsuit
vizet kimer bail out
víztelenít bail out
vízszintes helyzetben upright
vonal line
vonta tow
vontában in tow
vontatás towing, trailing


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


Z


zátonyon aground
zavar egy hajót interfere with a boat
zóna zone
zöld green


A  B  C  CS  D  E  F  GY  H  I  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  SZ  T  U  V  Z  ZS 


ZS


zsűri jury