(Magyar-angol vitorlás versenyszótár)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


A


abandon érvénytelenítés
abandon, to érvénytelenít
abandon the race érvényteleníti a futamot
abandoned érvénytelenített
abandonment érvénytelenítés
abandonment signal érvénytelenítés-jelzés
abbreviation rövidítés
above-the-water víz felett
abruptly hirtelen, váratlanul
absence távollét, távolmaradás
absent távol lévő, távol maradó
accept, to elfogad, vállal
accept the penalty elfogadja a büntetést
acquire, to megszerez
acquire right of way megszerzi az útjogot
acquiring right of way útjog megszerzése
act tett, cselekedet
action tevékenység
adjourn, to berekeszt, elnapol (tárgyalást)
advantage előny, kedvező helyzet/alkalom
advertising hirdetés, reklám
advertising code hirdetési szabályzat, reklámszabályzat
affiliated club tagegyesület
again újból, ismét
against vmi ellenében, vmivel szemben
aground zátonyon, megfenekletten
ahead elöl, előtte
allegation feltételezés, vád
allege, to feltételez, vél, vádol
alleged állítólagos, feltételezett, vélt
allow, to megenged, hozzájárul
anchor horgony
anchor, to horgonyoz
anchor line horgonykötél
anchoring horgonyzás
another (egy) másik, (egy) további
answer válasz
answer, to válaszol
anti-doping code doppingellenes szabályzat
apparent wind látszólagos szél
apart távol egymástól
appeal fellebbezés
appeal's committee fellebbezési bizottság
denial of the right of appeal fellebbezési jog megtagadása
appeal, to fellebbez
appeal sg to sy megfellebbez vmit vkinél
appellant fellebbező (fél)
appendage toldalék, nyúlvány
applicable alkalmazható, érvényes
appointment kinevezés, kijelölés
approach megközelítés
approach, to megközelít
approached megközelített
approaching megközelítés
approximately hozzávetőleg, körülbelül
arm signal karjelzés
around körülötte, körös-körül
ashore parton
ask, to kér, kérdez
astern hátul, hátrafelé
athwartships keresztirányú, hossztengelyre merőlegesen, haránt
attempt megkísérel, próbál(kozik)
attend részt vesz (tárgyaláson)
attention signal figyelemfelhívó jelzés
available rendelkezésre álló, hozzáférhető
avoid elkerül, kikerül
avoid contact elkerüli az érintkezést (másik hajóval)
avoiding action elkerülési művelet
take avoiding action elkerülési műveletet végez
award díj
away messzire, távolra


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


B


back hátrafelé, visszafelé
back, to beggel
backward hátrafelé
bail out, to vizet kimer, víztelenít
ballast ballaszt
movable ballast mozgatható ballaszt
shifting of ballast ballaszt áthelyezése
ban, to betilt
banned substances and methods tiltott szerek és módszerek
basic rule alapszabály
become válik vmivé, történik
because mert, mivel
beam reach félszél
beat to windward szél ellen cirkál
Beaufort scale szélerősségi skála, Beaufort-skála
behind vmi mögött
below vmi alatt
bilge water fenékvíz
black fekete
black flag rule fekete lobogó szabálya
blanket, to kitakar
board tanács, tanácskozó testület
boat hajó (vitorlás hajó/csónak/jacht)
boat park hajóparkoló
boat racing versenyben lévő hajó
boat requesting redress orvoslatot kérő hajó
astern of the boat hajó fara mögött
chartered boat bérelt hajó
class boat osztályba sorolt hajó, osztályhajó
competing boat versenyző hajó
first-place boat első helyezett hajó
give-way boat kitérésre/útadásra kötelezett hajó
inside boat belső hajó
interfere with a boat akadályoz/zavar egy hajót
leeward boat szél alatti hajó
loaned boat kölcsönzött hajó
meeting of boats hajók találkozása
official boat hivatalos hajó
port-tack boat bal csapáson lévő hajó
protest a boat óv egy hajót
protested boat óvott hajó (amely ellen óvást nyújtottak be)
protesting boat óvó hajó (amely óvást nyújtott be)
race committee boat versenyvezetőségi/-rendezői hajó
racing boat versenyhajó
starboard-tack boat jobb csapáson lévő hajó
support boat kísérő motoros
umpire boat döntőbírói motoros hajó
windward boat szél felöli hajó
bonus point system jutalompont-rendszer
both mindkettő
bounce hirtelen ütés/lökés
bound határol
boundary layer határréteg
bow hajó előrésze/orra/eleje
bowsprit orrsudár
breach, to megszeg
breach the rule megszegi a szabályt
gross breach of a rule szabály durva megsértése
break a rule megszeg egy szabályt
break a tie holtversenyt eldönt
break down meghibásodik
breakdown hiba, meghibásodás
breaking of overlap fedés megszakadása
bring, to hoz, okoz
broad reach háromnegyedszél
broken törött
buoyancy (statikus) felhajtóerő
positive buoyancy pozitív felhajtóerő
   


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


C


call felszólamlás
call book felszólamlások könyve
call, to összehív
call a hearing összehív tárgyalást
cancel töröl, érvénytelenít
canvas vitorla
capsize, to felborul
capsized felborult, felborulva
case book esetkönyv
cases and calls esetek és felszólamlások
cause, to okoz, előidéz (bajt)
causing (bajt) okozó, előidéző
championship bajnokság
change változás, változtatás
change to port irányváltoztatás balra (pályamódosítás)
centreboard uszony, svert
chairman elnök (bizottságé)
chance alkalom, lehetőség
change to rules szabálymódosítás
changing változtatás
change to starboard irányváltoztatás jobbra (pályamódosítás)
procedure for changes of course pályaváltoztatási eljárás
change, to változtat
change course irányt változtat
changing váltás, változtatás, csere
changing course irányváltoztatás
changing sails vitorlák cseréje
chart térkép
chartered boat bérelt hajó
check-in bejelentkezés (biztonsági)
check-out kijelentkezés (biztonsági)
class osztály, hajóosztály
class association hajóosztály-szövetség, osztályszövetség
class boat osztályba sorolt hajó, osztályhajó
class emblem osztályjelzés
class flag osztálylobogó
class insignia osztályjelzés
class race osztályverseny
class recall osztály visszahívása
class rules osztályszabályok
classes to race versenyző hajóosztályok
international class association nemzetközi hajóosztály-szövetség
international class nemzetközi hajóosztály
classification osztályozás
classification requirements osztályozási követelmények
classify, to osztályoz, osztályba sorol
clear tisztán
clear ahead tisztán elől
clear astern tisztán hátul
clear, to kiürít, elhagy
clear the finishing line elhagyja a célvonalat
clew vitorla hátsó alsó sarka
close reach futtatott negyedszél
close-hauled éles negyedszél
close-hauled course éles negyedszeles vitorlázási irány
clothing ruházat
protective clothing védőruházat
club egyesület
affiliated club tagegyesület
coach edző
code szabályzat, szabálygyűjtemény
advertising code hirdetési szabályzat, reklámszabályzat
anti-doping code doppingellenes szabályzat
eligibility code versenyjogosultsági szabályzat
collision ütközés
avoiding collision ütközés elkerülése
avoiding collision manoeuvre manőver az ütközés elkerülésére (lásd még EMERGENCY TURN)
Come to hail! Gyere hallótávolságba! (lobogójelzés)
coming in bejövő
compliance teljesítés (parancsé, kérésé)
compass bearing irányszög (pályaszakaszé)
compel, to kényszerít
compel another boat to break a rule másik hajót szabálysértésre kényszerít
compete, to versenyez
competing boat versenyző hajó
competition verseny, versenyzés
conclude, to befejez, bevégez
conspicuously nyilvánvalóan, tisztán láthatóan
continue, to folytat, folytatódik
correct helyes, szabályszerű
correctly helyesen, szabályszerűen
crew legénység
crew, to legénységgel ellát
cruising competition túraverseny
competitor versenyző; (párosverseny) skipper, csapat vagy hajó
notices to competitors versenyzőknek szóló hirdetmények
substitute competitor tartalék versenyező, csereversenyző
complete, to befejez, elvégez
complete the penalty végez a büntetés végrehajtásával
completed race befejezett futam
conduct vezetés
conduct of a race verseny vezetése
conduct, to vezet, levezet
conduct a hearing tárgyalást tart/levezet
conduct a race versenyt levezet
contact érintkezés
contest verseny
elimination contest kieséses verseny
contestant versenyző, versenytárs
control a sail vitorlát állít
corrected time számított versenyidő
course1 pálya, versenypálya, versenyútvonal
course change signal pályaváltoztatás jelzése
course mark pályajel
course plan pályarajz
course race pályaverseny
course side of the starting line rajtvonal versenypálya felöli oldala
course signal pályajelzés
change course megváltoztatja a versenypálya irányát
designate the course jelzi/mutatja a versenypályát
procedure for changes of the course pályaváltoztatási eljárás
prodedure for shortening the course pályarövidítési eljárás
race course versenypálya
racing course versenypálya
shorten course signal pályarövidítés jelzése
shorten the course rövidíti a pályát
course2 menetirány, haladási irány, útirány (hajóé)
change course irányt változtat
changing course irányváltoztatás
close-hauled course éles negyedszeles vitorlázási irány
proper course ésszerű mentirány
sail above one's proper course ésszerű menetiránya fölé vitorlázik
sail below one's proper course ésszerű menetiránya alá vitorlázik
cross, to keresztez
cross the finishing line completely teljes terjedelmével keresztezi a célvonalat
cross the finishing line keresztezi a célvonalat
cruiser cirkáló (hajóosztály)
cruiser-racer túraversenyhajó
cruising competition túraverseny
current áramlás


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


D


damage sérülés (tárgyé)
physical damage fizikai sérülés/rongálódás (tárgyé)
damage, to sérülést okoz
danger veszély
dead heat holtverseny
dead weight holtsúly
decide, to dönt, határoz
decision döntés,határozat
decision on redress orvoslati döntés
decline, to elutasít, visszautasít
delay, to elhalaszt, későbbre halaszt
deliberate, to meggondol, mérlegel
deliberation meggondolás, mérlegelés
deliver, to eljuttat, benyújt (pl. óvást)
deliver a protest óvást nyújt be
denial of the right of appeal fellebbezési jog megtagadása
deny, to megtagad, kérést elutasít
describe, to leír, ecsetel
designate, to jelez, mutat
designate the course jelzi/mutatja a versenypályát
detail, to részletez, részletesen előad
determination véghatározat (bírói)
did not finish nem ért célba
different különböző, eltérő
difficulty nehézség
dinghy jolle
racing dinghy versenyjolle
dinner vacsora
direction irány
directly közvetlenül
discard, to kiejt, dob
discard a race kiejt egy futamot
disciplinary action fegyelmi eljárás/intézkedés
disclaimer of liability felelősség kizárása
discover, to felfedez, felfed
disinterested nem érdekelt (fél)
dismiss, to elutasít (kérelmet, fellebbezést)
display kitétel, kirakás, kitűzés (látható jelzésé)
display, to kitesz, kirak, kitűz (látható jelzést)
disqualification kizárás, diszkvalifikálás
disqualified kizárt, diszkvalifikált
disqualify, to kizár, diszkvalifikál
disregard, to figyelmen kívül hagy
disrepute rossz hírnév, szégyen
distance távolság
diving equipment búvárfelszerelés
doping dopping
doping control doppingellenőrzés
doping control procedure doppingellenőrzési eljárás
down szélirányban van
downwind szél alatti oldal irányába(n), hátszeles
sail directly downwind teljes hátszélben vitorlázik
draw kisorsolás, sorshúzás
dry clothing szárazruha
dry suit szárazruha
duck vízbeugrás, vízbeesés
during vmi folyamán, idején, alatt, közben


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


E


each mindegyik, minden egyes
elapsed time futamidő
eligibility versenyjogosultság
eligibility code versenyjogosultsági szabályzat
eligibility regulations versenyjogosultsági szabályzat
suspend the eligibility felfüggeszti a versenyjogosultságot
suspension of eligibility versenyjogosultság felfüggesztése
eligible versenyre jogosult
elimination kiesés
elimination contest kieséses verseny
elimination system kieséses rendszer
emergency vészhelyzet
emergency turn vészforduló (ütközés elkerülésére)
medical emergency orvosi vészhelyzet
endorse, to támogat, helyesel, helybenhagy
enter, to benevez
enter a race benevez versenyre
entitled jogosult
entitled to redress orvoslatra jogosult
entitled to room helyre jogosult
entrant nevező, induló
entry nevezés
entry form nevezési űrlap
entry sheet nevezési lap
conditions of entry nevezési feltételek
equipment felszerelés, berendezés
equipment inspection felszerelés-ellenőrzés
equitable jogos, méltányos
error hiba
error made at the finishing line célvonalon elkövetett hiba
correct an error hibát kijavít
starting error rajtolási hiba
established megállapított, megalapozott
even méltányos, tisztességes (feltételek), egyenlő (esély)
event verseny, sportesemény
evidence bizonyíték
give evidence tanúskodik, tanúvallomást tesz
photographic evidence fényképes bizonyíték
take evidence tanút kihallgat
exactly pontosan
exception kivétel
exclude, to kiejt (futamot)
exclude a race score kiejti egy futam eredményét/pontszámát
exclusion kizárás
executive committee végrehajtó bizottság
exonerate, to mentesít
exoneration mentesítés
expire, to lejár, letelik (határidő)
extend the time limit meghosszabbítja a határidőt
explanation magyarázat, értelmezés
extension meghosszabbítás (pl. rajtvonalé)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


F


fact tény, tényállás, valóság
fail, to mulasztást követ el, nem teljesít (kötelezettséget)
failed mulasztást követett el, nem teljesítette (kötelezettségét)
fair sportszerű
fairness sportszerűség
fan, to mozgásba hoz (levegőt)
farther messzebb, távolabb
faster gyorsabb
fault hiba
fee nevezési díj
fetch a mark a szél felöli oldalon csapásváltás nélkül veszi a jelet, feccseli a jelet
few kevés, csekély számú
final döntő
finding fact ténymegállapítás
find, to megállapítja valamiről, hogy
finish célba érés
finish, to célba ér
finisher célba érő hajó
finishing befejezés, célba érés
finishing line célvonal
finishing line signal célvonaljelzés
finishing marks célvonal jelei
finishing place célban elért helyezés
finishing position befutási hely, célban elért helyezés
finishing time célba érési idő
clear the finishing line elhagyja a célvonalat
cross the finishing line completely teljes terjedelmével keresztezi a célvonalat
cross the finishing line keresztezi a célvonalat
error made at the finishing line célvonalon elkövetett hiba
first első
first-place boat első helyezett hajó
fitting szerelék, veret
fixture rögzített bútor/berendezési tárgy
flag lobogó
flag rule lobogószabály
black flag rule fekete lobogó szabálya
class flag osztálylobogó
code flag kódlobogó
fleet flag flottalobogó
national flag nemzeti lobogó
protest flag óvást jelző lobogó
racing flag versenylobogó
signalling flag jelzőlobogó
substitute flag helyettesítő lobogó
triangular flag háromszögletű lobogó
flight raj (egy vagy több párosfutam)
Flying Dutchman Repülő hollandi (hajóosztály)
fog signal ködjelzés
foot vitorla alsó éle
forced kikényszerített, kényszerből megtett
form űrlap, formanyomtatvány
forward elülső, mellső
foul weather kedvezőtlen/rossz/viharos idő
friction súrlódás
fundamental rules alapvető szabályok


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


G


gain an advantage előnyt szerez
gale warning viharjelzés (viharosszél-jelzés: Bo7-Bo9)
gate mark kapujel
general recall általános visszahívás
give, to megad, közöl
give evidence tanúskodik, tanúvallomást tesz
give mark-room jelhelyet megad
give room helyet ad
give-way boat kitérésre/útadásra kötelezett hajó
going out kimenő
good
good manners jó modor
green zöld
gross breach of a rule szabály durva megsértése
gross misconduct nagyfokú helytelen magatartás
group csoport, csapat
gust széllökés
guy feszítőkötél, lúvszár
gybe halzolás, perdülés
gybed halzolt, perdült
gybe, to perdül, halzol


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


H


hail kiáltás
hail, to kiált
hail for room to tack kiáltással helyet kér a forduláshoz
hailing kiáltás
hailing distance hallótávolság
hailing for room helykérés kiáltással
half fél, fele vminek
halfway félúton, feleúton,
halyard felhúzókötél, fall
handicap előnyadás, esélykiegyenlítés
handicap system előnyadásos/előnyszámítási rendszer
happened megtörtént, előfordult
hauling out kiemelés
head vitorla csúcsa
head of sail vitorlacsúcs
headsail orrvitorla
boomed headsail vitorlarúddal ellátott orrvitorla
hear, to tárgyal, letárgyal
hearing tárgyalás, meghallgatás (óvásnál, orvoslatnál)
hold, to tart, megtart (pl. tárgyalást)
helmsman kormányos
hinder, to akadályoz
hinder another boat akadályoz egy másik hajót
honestly nyíltan, őszintén
hospital kórház
hours óra (időtartam és időpont)
hopeless position reménytelen pozíció
hull hajótest
hull and equipment in normal position hajótest és természetes helyzetben lévő felszerelése
hull appendages hajótest függelékei, nyúlványai
hull length hajóhossz


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


I


identification azonosítás, azonosító jel
identification on sails vitorlák azonosító jelei
if ha
ill beteg
impose a penalty büntetést kiszab
immediately azonnal, haladéktalanul
incident esemény, eset, incidens
included beleértve
including magában foglal, tartalmaz, beleért
incorrect hibás, helytelen, nem szabályos, nem tisztességes
individual recall egyéni visszahívás
initially kezdetben, eleinte
injured sérült (személy)
injury személyi sérülés
inside boat belső hajó
inside overlap belső fedés
inspector felügyelő, ellenőr
instructed utasított
instructions utasítás, rendelkezés, útbaigazítás
intention szándék
interested party érdekelt fél
interfere with a boat akadályoz/zavar egy hajót
international nemzetközi
international class association nemzetközi hajóosztály-szövetség
international class nemzetközi hajóosztály
International Regulations for Preventing Collisions at Sea; (IRPCAS, COLREGs) Nemzetközi tengeri hajózási szabályzat, Nemzetközi szabályzat az ütközések elkerülésére a tengereken
international judge; IJ nemzetközi bíró
International Sailing Federation; ISAF Nemzetközi Vitorlásszövetség
inviting meghívó


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


J


judge bíró
judge, to megítél, bíráskodik
judge a race bíráskodik egy versenyen
jury zsűri, versenybíróság


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


K


keel kíl, tőkesúly
keep clear kitér
keep clear of sg kitér vminek
keeping clear kitérés
knockout series kieséses versenysorozat


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


L


language nyelv
lap kör (pályán megtett)
later később, azt követően
leading első, vezető
learn, to megtud, értesül
leave, to elhagy (pl. jelet)
leech vitorla hátsó éle
leeward szél alatti
leeward boat szél alatti hajó
leeward leg hátszeles szakasz
leeward mark szél alatti pályajel
leeward side szél alatti oldal
left elhagyott (pl. jelet)
leg útszakasz
leg of course pályaszakasz
leeward leg hátszeles pályaszakasz
length of the leg pályaszakasz hossza, szakaszhossz
windward leg cirkálószakasz
limit határ
length vminek a hossza, úthossz
lengthen, to hosszabbít (szakaszt, pályát)
letter betűjel, levél
letter of approval jóváhagyási levél
national letters országjelzés (pl. HUN)
liability insurance felelősségbiztosítás
life-saving equipment mentőfelszerelés
light fény
show lights fényjelzést ad
limitation korlátozás
line vonal, egyenes
line abeam a hajó hossztengelyére merőlegesen húzott képzeletbeli egyenes
local helyi
longer hosszabb
looser vesztes
loosing competitor vesztes versenyző
low point system legalacsonyabb pontszám rendszere, helyezésszámon alapuló pontozási rendszer
lower a sail vitorlát leenged/bevon
lowest series score legalacsonyabb összpontszám
luff vitorla első éle
luff, to élesít, feljebb megy
luffed élesített, feljebb ment


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


M


mainsail nagyvitorla, fővitorla
maintaining rights jog fenntartása
make, to megtesz (távolságot)
making fast kikötés/rögzítés (vmihez)
many sok
Man overboard! Ember a vízben! (kiáltás)
man overboard recovery vízből mentés
manoeuvre, to manőverez
manual power kézi erő
mark jel, pályajel
mark missing hiányzó pályajel
mark out of position helyéről elmozdult pályajel
course mark pályajel
fetch a mark a szél felöli oldalon csapásváltás nélkül veszi a jelet, feccseli a jelet
finishing mark céljel (célvonalnál)
finishing marks célvonal jelei
gate mark kapujel
leave a mark elhagy egy jelet
leeward mark szél alatti pályajel
missing mark hiányzó jel
move the mark elmozdítja a jelet
position of the mark jel helyzete
starting mark rajtjel (rajtvonalnál)
starting marks rajtvonal jelei
touch the mark érinti a jelet
windward mark szél felöli pályajel, cirkálóbója
mark-room jelhely
give mark-room jelhelyet megad
take mark-room használja a jelhelyet
mast árboc
match pár, futam (párosversenyen), párosfutam
match race párosverseny
matter ügy, eset, dolog
means eszköz
measure, to felmér
measurement felmérés
measurement authority felmérési szervezet
measurement certificate felmérési bizonylat
measurement costs felmérési költségek
measurement procedure felmérési eljárás
measurement protest felmérési óvás
measurement rule felmérési szabály
measurer felmérő, felmérést végző személy
measuring felmérő, felmérési
measuring formula felmérési képlet
meeting of boats hajók találkozása
member tag (csapaté, szervezeté)
message üzenet, értesítés
mid-girth félmagassági szélesség (vitorláé)
minor kisebb (méretű/jelentőségű)
minute perc
misconduct helytelen viselkedés/magatartás
gross misconduct nagyfokú helytelen magatartás
missing hiányzó, távollévő
missing mark hiányzó jel
modification of rules szabálymódosítás
monetary prize pénzdíj
move mozog
movement mozgás
moving astern mozgás hátrafelé


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


N


name név
national nemzeti, országos
national authority a Nemzetközi Vitorlásszövetség (ISAF) nemzeti tagszervezete (Magyarországon a Magyar Vitorlás Szövetség)
national flag nemzeti lobogó
national letters országjelzés (pl. HUN)
national prescriptions nemzeti előírások
navigable waters hajózható vízterület
need, to szüksége van vmire
needed megkívánt, megkövetelt
neither egyik sem
never soha(sem)
next következő
new start for the recalled class visszahívott hajóosztály új rajtja
next-to-last utolsó előtti
none egyik sem, senki
notice közlemény, értesítés
noticeable észrevehető, figyelemre méltó
notice board hirdetőtábla
notice to race versenykiírás
notices to competitors versenyzőknek szóló hirdetmények
notify, to értesít
number szám


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


O


object, to tiltakozik, kifogásol
observer megfigyelő
obstruction akadály
continuing obstruction folyamatos akadály
official1 tisztségviselő
race officials verseny tisztségviselői
official2 hivatalos
official boat hivatalos hajó
offshore racing nyílttengeri verseny
Olimpic class olimpiai hajóosztály
omission mulasztás
on board hajón
once egyszer
one-and-a-half másfél
one-and-three-quarters egy és háromnegyed
one-minute signal egyperces jelzés
one-turn penalty egyfordulós büntetés
only csak
ooching lökdösés (a legénység hirtelen előrefutása a hajóban, majd hirtelen megállása)
open nyílt
opinion vélemény
opportunity alkalom, lehetőség
opposite tack ellentétes csapás
on the opposite tack ellentétes csapáson
or vagy
organizing authority versenyrendezőség, rendező szervezet
original race eredeti futam
other másik
out of position helyéről elmozdult (pályajel)
outrigger kitámasztó
outside külső, kívülről jövő
outside assistance/help külső segítség
outside boat külső hajó
outside source külső forrás
outstanding penalty fennálló büntetés
overlap fedés
overlapped fedett, fedésben lévő
overlap rights fedési jogok
inside overlap belső fedés
overlap, to fed
overlapped fedésben
overtaken boat előzött hajó
overtaking boat előző/előzésben lévő hajó
overtake előz


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


P


pairing list párosítási lista
papers iratok
parallel párhuzamos
part (alkat)rész
party fél (óvásban)
party to the hearing tárgyalási fél
pass head to wind átfordul a széltengelyen
pass the mark elmegy a jel mellett
penalize, to büntet
penalty büntetés
penalty flag büntető lobogó
penalty imposed kiszabott büntetés
penalty limitation büntetéskorlátozás
penalty system büntetetési rendszer
penalty turn büntető forduló
20% penalty rule 20%-os büntetés szabálya
20% scoring penalty 20%-os pontszámbüntetés
accept the penalty elfogadja a büntetést
complete the penalty végez a büntetés végrehajtásával
impose a penalty büntetést kiszab
outstanding penalty fennálló büntetés
scoring penalty pontozási büntetés
starting penalty rajtbüntetés
take the penalty végrehajtja a büntetést
two-turns penalty kétfordulós büntetés
pennant lengő
numeral pennant számlengő
person in charge felelős személy, kormányos
person in danger veszélyben lévő személy
Person overboard! Ember a vízben! (kiáltás)
personal buoyancy egyéni mentőeszköz
personal flotation device egyéni úszássegítő eszköz
photographic evidence fényképes bizonyíték
Pirate Kalóz (hajóosztály)
place hely
planing siklás
initiate planing megsiklat
point pont(szám)
point system pontozási rendszer
point(s) of sailing vitorlázási irány(ok)
bonus point system jutalompont-rendszer
low point system legalacsonyabb pontszám rendszere, helyezésszámon alapuló pontozási rendszer
score points pontot szerez
port bal oldal (a hajó orra felé nézve)
port end rajtvonal bal oldali vége
port tack bal csapás
change to port irányváltoztatás balra (pályamódosítás)
port-tack boat bal csapáson lévő hajó
position helyzet, pozíció
post, to kitesz (hirdetőtáblára)
postpone, to elhalaszt
postponed halasztott
postponed race halasztott futam
postponment halasztás
postponment signal halasztó jelzés
preparatory signal előkészítő jelzés
prescription(s) előírás(ok)
pre-start enty time visszatérési idő a rajtvonal előtti oldalra
pre-start side rajtvonal előtti oldal
prize díj
monetary prize pénzdíj
special prize különdíj
problem (megoldandó) kérdés, probléma
prohibit, to megtilt
prohibited action tiltott tevékenység
promptly azonnal, rögtön, haladéktalanul
propel, to hajt, mozgat
proper megfelelő, célravezető
proper course ésszerű mentirány
properly megfelelően, célravezetően
propulsion meghajtás
means of propulsion meghajtási eszköz
protect, to megvéd
protest óvás
protest committee óvási bizottság
protest flag óvást jelző lobogó
protest form óvási űrlap
protest hearing óvástárgyalás
protest requirements óvási követelmények
protest time limit óvási határidő
deliver a protest óvást nyújt be
lodge a protest óvást nyújt be
measurement protest felmérési óvás
time limit for protest óvási határidő
withdraw the protest visszavonja az óvást
protest, to óv, kifogásol
protest a boat óv egy hajót
protest a boat under a certain rule óv egy hajót egy bizonyos szabály alapján
Protest! Óvás! (kiáltás)
protested boat óvott hajó (amely ellen óvást nyújtottak be)
protestee óvott hajó (amely ellen óvást nyújtottak be)
protesting boat óvó hajó (amely óvást nyújtott be)
protestor óvó hajó (amely óvást nyújtott be)
pump, to pumpál
pumping pumpálás


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


Q


qualification minősítés, kvalifikáció
qualified minősített
qualifier minősítő (verseny)
qualify, to továbbjut
quota kontingens


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


R


race verseny, versenyfutam, futam
race committee boat versenyvezetőségi/versenyrendezői hajó
race committee function versenyvezetőségi feladat
race committee signal boat versenyvezetőségi jelzőhajó
race committee versenyvezetőség
race course versenypálya
race office versenyiroda
race official verseny tisztségviselője
race organization versenyszervezés
race prize versenydíj
race report versenyjegyzőkönyv
race results futam-/versenyeredmények
race score futambeli pontszám
race signal versenyjelzés
class race osztályverseny
classes to race versenyző hajóosztályok
completed race befejezett futam
conduct a race versenyt levezet
conduct of a race verseny vezetése
course race pályaverseny
enter a race benevez versenyre
entering a race nevezés versenyre
exclude a race score kiejti egy futam eredményét/pontszámát
fleet race flottaverseny
frostbite race téli verseny
postponed race halasztott futam
judge a race bíráskodik egy versenyen
notice to race versenykiírás
practice race próbafutam
round-the-buoys race pályaverseny
scheduled race kiírt verseny/futam
score the race értékeli a futamot
shedule of races futamok időbeosztása
single-handed race egykezes verseny
starting a race futam rajtoltatása
team race csapatverseny
umpired race döntőbírókkal rendezett verseny
racer versenyhajó
racing versenyzés
racing area versenyterület
racing boat versenyhajó
racing course versenypálya
racing dinghy versenyjolle
racing flag versenylobogó
racing rules of sailing vitorlázás versenyszabályai
tactic in racing versenytaktika
boat racing versenyben lévő hajó
dinghy racing jolleverseny
offshore racing nyílt tengeri verseny
series racing versenysorozat
strategy in racing versenystratégia
tactic in racing versenytaktika
team racing rules csapatverseny szabályai
radio communication rádiókommunikáció, rádiókapcsolat
radio transmission rádióadás
rank, to sorrendbe állít, rangsorol
ranking point ranglistapont
rating besorolás
rating certificate besorolási bizonylat
rating formula besorolási képlet
rating rules besorolási szabályok
rating system besorolási rendszer
reach1 futtatott negyedszél, félszél és háromnegyedszél (vitorlázási irányok)
reach2, to elér vmit, eljut vhová
realizing megvalósítás, végrehajtás
reason indok, ok
reasonable ésszerű, indokolt, elfogadható
recall visszahívás
recall signal visszahívó jelzés
class recall osztály visszahívása
general recall általános visszahívás
individual recall egyéni visszahívás
recall, to visszahív
record jegyzőkönyvez
red-flag penalty piroslobogós büntetés
redress orvoslat
right to request redress orvoslat kérésének a joga
request redress orvoslatot kér
request for redress orvoslati kérelem
reef, to reffel
reef a sail lereffeli a vitorlát
regain control visszanyeri a kormányképességét
regatta vitorlásversenyek sorozata
remember, to emlékszik
registration regisztráció, nyilvántartásba vétel
registration regulations regisztrációs szabályzat
remove, to eltávolít
remove the flag bevonja a jelzőlobogót
remove the signal bevonja a jelzést
removed eltávolított
repeat, to megismétel
repeatedly ismételten, többször
reopen, to újra nyit (tárgyalást)
repetitive sounds ismétlődő hangjelzés
replace a sail vitorlát lecserél
replaced sail lecserélt vitorla
replacement helyettesítés, csere
replacing sail váltó vitorla
report jelentés
report, to jelent, beszámol vmiről
representative képviselő
request kérés, kérelem
request, to kér, folyamodik
required megkívánt, szükséges, előírt
required to keep clear of sg kitérésre kötelezett vmivel szemben
resail, to újravitorlázik (futamot, versenyt)
reschedule, to új időpontra tűz ki (valamilyen eseményt)
rescue boat mentőhajó
rescue, to kiment (megment)
rescuing mentés, mentésben lévő
reserve day tartalék nap
resolve a tie holtversenyt felold
resort, to folyamodik (pl. bírósághoz)
respond válasz, reagálás
responded válaszolt, reagált
respond, to válaszol, reagál
restart, to újraindít
restrict, to korlátoz
result eredmény
resume, to folytat, újrakezd
retention of rights jog fenntartása
retire, to kiáll, visszalép (versenyből)
return visszatérés
return, to visszatér
return to the starting area visszatér a rajtterületre
reverse, to megfordít (ítéletet)
rigging kötélzet
right jog
right of appeal fellebbezés joga
right of way útjog
acquire right of way megszerzi az útjogot
acquiring right of way útjog megszerzése
have right of way útjoga van, útjogos
right to be present jelenléti jog
right to luff élesedési/lúvolási jog
right to protest óvási jog
right to request redress orvoslat kérésének a joga
denial of the right of appeal fellebbezési jog megtagadása
maintaining rights jog fenntartása
right, to felállít (felborult hajót)
right-of-way boat útjogos hajó
right-of-way rule útjogszabály
rocking billegtetés
roll, to billent (oldalirányban)
rolling oldalirányú billegés
room hely
entitled to room helyre jogosult
give room helyet ad
hail for room to tack kiáltással helyet kér a forduláshoz
room to tack/gybe forduláshoz/perdüléshez (halzoláshoz) szükséges hely
hail for room kiáltással helyet kér
Room to tack! Helyet a forduláshoz! (kiáltás)
round forduló, menet
round, to megkerül (valamit)
round a mark megkerüli a jelet
rounding mark kerülendő jel
round-robin series körverseny-sorozat (párosverseny)
round-the-ends rule végek megkerülésének szabálya
round-the-world race földkerülő verseny
rule szabály
rule in effect érvényben lévő szabály
rules of the road hajózási szabályzat
basic rule alapszabály
black flag rule fekete lobogó szabálya
breach a rule szabályt megszeg
break a rule szabályt megszeg
change to rules szabálymódosítás
class rules osztályszabályok
compel another boat to break a rule másik hajót szabálysértésre kényszerít
flag rule lobogószabály
fundamental rules alapvető szabályok
governing rule irányadó szabály
gross breach of a rule szabály durva megsértése
measurement rule felmérési szabály
racing rules of sailing vitorlázás versenyszabályai
rule, to dönt (bíróság)
run hátszél (vitorlázási irány)
running rigging futókötélzet


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


S


safe leeward position biztos szél alatti pozíció
safety biztonság
safety requirements biztonsági követelmények
sail vitorla
sail change vitorlacsere
sail emblem osztályjelzés (vitorlán)
sail number vitorlaszám
changing sails vitorlák cseréje
control a sail vitorlát állít
head of sail vitorlacsúcs
identification on sails vitorlák azonosító jelei
lower a sail vitorlát leenged/bevon
tack down a sail rögzíti a vitorlanyakat
trim a sail vitorlát beállít
trim of sails vitorlák beállítása
sail, to vitorlázik
sail (in) a race indul a versenyen/futamon
sail above close-hauled éles negyedszél felett vitorlázik
sail above one's proper course ésszerű menetiránya fölé vitorlázik
sail below one's proper course ésszerű menetiránya alá vitorlázik
sailed vitorlázott
sail the course végigvitorlázza a pályát
sailing instructions versenyutasítás
sail-off szétvitorlázás
sailor vitorlázó
sailor classification code vitorlázók osztályozási szabályzata
same ugyanaz, ugyanez
say, to elmond, közöl
scheduled kiírt, betervezett
scheduled race kiírt verseny/futam
scheduled start kiírt rajt
scheduled starting time kiírt rajtolási idő
schedule of races futamok időbeosztása
score értékelés, pontozás, pontszám
exclude a race score kiejti egy futam eredményét/pontszámát
lowest series score legalacsonyabb összpontszám
next-worst score következő legrosszabb pontszám
series score versenysorozatbeli pontszám, összpontszám
race score futambeli pontszám
score, to értékel, pontoz
score the race értékeli a futamot
score points pontot szerez
scoring pontozás, értékelés
scoring penalty pontozási büntetés
scoring system értékelési/pontozási rendszer
adjust scoring pontszámot helyesbít
scratched törölték a nevezők közül
scull kormánnyal evez
sculling kormányevezés
second1 második
second2 másodperc
secretary titkár
sequence sorrend
series sorozat
series racing versenysorozat
series score versenysorozatbeli pontszám, összpontszám
series ties holtverseny versenysorozat
knockout series kieséses versenysorozat
lowest series score legalacsonyabb összpontszám
serious komoly, súlyos
several1 több, számos
several2 különböző, különféle
shape idom
sheet vitorlabehúzó kötél, sott
sheeting (in) a sail vitorla behúzása
shift, to elmozdít, helyet változtat
short rövid
shout, to kiált, kiabál
shouting kiáltás, kiabálás
shipping forecast időjárás-jelentés hajósoknak
shorten, to rövidít
shorten course signal pályarövidítés jelzése
shorten the course rövidíti a pályát
shortening rövidítés
shortening course pályarövidítés
show, to mutat, felmutat
procedure for shortening the course pályarövidítési eljárás
shown mutatott, felmutatott
shroud oldalmerevítő, vantni
side oldal
signal jel, jelzés
signal (made) ashore parton lévő jelzés
signals by umpires döntnöki jelzések
signal station jelzőállomás
abandonment signal érvénytelenítés-jelzés
attention signal figyelemfelhívó jelzés
code signal kódjel(zés)
course signal pályajelzés
course change signal pályaváltoztatás jelzése
finishing line signal célvonal-jelzés
fog signal ködjelzés
minutes before starting signal rajtjelzés előtti percek
night signal éjszakai jelzés
postponment signal halasztó jelzés
preparatory signal előkészítő jelzés
race signal versenyjelzés
sound signal hangjelzés
sound a fog signal hanggal ködjelzést ad
starting signal rajtjelzés
visual signal látható jelzés
signal, to jelez, jelzést ad
single-handed egykezes
situation helyzet
skin friction felületi súrlódás
skipper kormányos
skipper meeting kormányosértekezlet
slightly kissé, egy kevéssé
slow lassú
slowly lassan
some némi, néhány
something valami
sound hang(jelzés)
long sound signal hosszú hangjelzés
space hely, tér, térköz
spars rudazat
specified side előírt oldal
speed sebesség (skaláris mennyiség)
speed made to windward; VMG szél felé való haladás sebessége, térnyerési sebesség
spinnaker hátszélvitorla, spinakker
spinnaker pole hátszélvitorla-rúd, spíbum
spinnaker staysail merevítőhöz csatolt hátszélvitorla
sponsor szponzor, támogató
sportmanship sportszerűség
commit a breach of sportmanship vét a sportszerűség ellen
stability állékonyság, stabilitás
staff rúd (zászlóé)
standing rigging állókötélzet
starboard jobb oldal (a hajó orra felé nézve)
starboard end rajtvonal jobb oldali vége
starboard tack jobb csapás
change to starboard irányváltoztatás jobbra (pályamódosítás)
starboard-tack boat jobb csapáson lévő hajó
start rajt
scheduled start kiírt rajt
start, to rajtol, rajtoltat
start a race futamot elrajtoltat
started elrajtolt, elrajtoltatott
started race elrajtolt futam
starting rajtolás, rajtoltatás
starting a race futam rajtoltatása
starting area rajtterület
starting line rajtvonal
course side of the starting line rajtvonal versenypálya felöli oldala
starting marks rajtvonal jelei
starting penalty rajtbüntetés
starting procedure rajteljárás
starting signal rajtjelzés
starting time rajtolási időpont
minutes before starting signal rajtjelzés előtti percek
state helyzet, állapot
state, to kijelent, állít, megállapít
statement kijelentés, állítás, megállapítás
stationary álló, modzdulatlan (nem mozog a vízhez képest)
stay, to tartózkodik
staysail merevítőhöz csatolt vitorla
stern hajó hátsó része, hajófar, tat
stiffener merevítő betét
stop, to megáll, megállít
stow, to eltesz, elrak (a helyére)
strategy stratégia
strategy in racing versenystratégia
storm warning viharjelzés (Bo10-Bo12)
substitution of competitors versenyzőcsere
support kíséret, támogatás
support boat kísérő motoros
support personel támogató/kisegítő személyzet
sure biztos, bizonyos
surf hullámsiklás, hullámlovaglás
surface felület
surround körülvesz, körülfog


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


T


tack1, to fordul, szél felé fordulva csapást vált
hail for room to tack kiáltással helyet kér a forduláshoz
tack2, to rögzíti a vitorlanyakat
tack down a sail rögzíti a vitorlanyakat
tack3 csapás
port tack bal csapás
starboard tack jobb csapás
same tack azonos csapás
on the same tack azonos csapáson
opposite tack ellentétes csapás
on the opposite tack ellentétes csapáson
tack4 vitorla első alsó sarka, vitorlanyak, a spinakker szél felöli alsó sarka
tacking fordulás, csapásváltás szél felé fordulva
tacking downwind csapásváltás halzolással bő szélben
taked csapást váltott
tactic taktika
tactic in racing versenytaktika
taking evidence tanúkihallgatás
target time célidő
team csapat
team leader csapatvezető
team race csapatverseny
team racing rules csapatverseny szabályai
technical műszaki, technikai
ten tíz
testimony tanúvallomás
then akkor(iban), abban az időben
thereafter azután, ezután, azontúl, ezentúl, attól kezdve, ettől kezdve
these ezek
thing dolog, tárgy
third harmadik
thirty harminc
those azok
three három
three-length zone három (hajó)hossznyi zóna
tide árapály
tie holtverseny
tie series döntetlen, holtverseny
tie is decided in favour of sy vki javára eldöntik a holtversenyt
break a tie holtversenyt eldönt
ties holtverseny versenysorozatban
tie, to holtversenyben végez vkvel
tied competitor holtversenyben lévő versenyző
time idő
time allowance időelőny
time correction factor; TMC időkorrekciós tényező
time correction system időkorrekciós rendszer
time limit for protest óvási határidő
time limit időkorlát
time to prepare felkészülési idő
corrected time számított versenyidő
elapsed time futamidő
time, to időt kiszámít
timer időmérő (legénységi tag)
timing control area időellenőrzési terület
title elnevezés (versenyé)
torsos emberi törzs
total összes, teljes, egész
touch érint
touch a mark érinti egy jelet
touched érintette
touching érintés
towards felé, irányába(n)
tow vonta
in tow vontában
tow, to vontat
trailing húzás, vontatás
transfer átigazolás
transfer regulation átigazolási szabályzat
translator fordító
trapeze trapéz
trash disposal hulladéklerakás
trim hajó hosszirányú kiegyenlítettsége
true igaz, valódi
true wind valódi szél
turn megfordulás
turn, to megfordul
two-and-a-half két és fél
two-length két hajóhossznyi
two-person kétszemélyes
two-turns penalty kétfordulós büntetés


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


U


umpire döntőbíró, döntnök
umpire boat döntőbírói motoros hajó
umpire decision döntnöki döntés
signal by umpires döntnöki jelzések
Umpire! Döntnök! (kiáltás)
unable képtelen, nem képes
unaffiliated body nem tagtestület
unavoidable elkerülhetetlen
unaware nincs tudatában, nem tud vmiről
under vm alatt
under way menetben lévő (hajó)
underwater víz alatti
underwater breathing apparatus víz alatti légzőkészülék
unsolicited help kéretlen segítség
uphold, to fenntart, jóváhagy (pl. óvás eredményét)
upright vízszintes helyzetben, dőlés nélkül


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


V


valid érvényes
velocity sebesség (vektormennyiség)
velocity made good; VMG térnyerési sebesség
venue helyszín (versenyé)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


W


wake nyomdokvonal
warn, to figyelmeztet
warning figyelmeztetetés
warning signal figyelmeztető jelzés
warning signal for a start rajt figyelmeztető jelzése
gale warning viharjelzés (viharosszél-jelzés: Bo7-Bo9)
strom warning viharjelzés (Bo10-Bo12)
watching őrködés, megfigyelés
water víz
wave hullám
weather1 időjárás
weather forecast időjárás-jelentés
weather2 lásd WINDWARD
weigh, to súlyt mér
weighing súlymérés
weight súly, testsúly
wet vizes
wet clothing/suit vizessruha
while amíg, mialatt
whisker pole oldaltámasztó rúd
width szélesség
wind szél
wind force scale szélerősségi skála, Beaufort-skála
wind force szélerősség
wind speed szélsebesség
wind1, to szellőztet
wind2, to felcsavar, felteker
win, to győz, megszerzi a győzelmet
wisely okosan, bölcsen
windward szél felöli
windward boat szél felöli hajó
windward leg cirkálószakasz
windward mark szél felöli pályajel, cirkálóbója
windward side szél felöli oldal
beat to windward szél ellen cirkál
winner nyertes
winning competitor nyertes versenyző
withdraw visszalép, visszavonul
within vmin belül
without vm nélkül
witness tanú
witness, to tanúsít, tanúként igazol
working sail működő vitorla
worst score legrosszabb pontszám
write, to ír
written írott, írásba foglalt


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


Y


yardstick number előnyszám
yardstick system előnyszámrendszer
You tack! Te fordulj! (kiáltás)


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z 


Z


zone zóna